Monday, April 5, 2010

Vlada Roslyakova for DKNY FW 08.09

Photos by Mikael Jansson

DKNY-FW08.09_VladaRoslyakova_PhMikaelJansson_01.jpg DKNY-FW08.09_VladaRoslyakova_PhMikaelJansson_02.jpg
DKNY-FW08.09_VladaRoslyakova_PhMikaelJansson_03.jpg DKNY-FW08.09_VladaRoslyakova_PhMikaelJansson_04.jpg

No comments: